GDPR

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen "Zásady")

Organizace GREIF-INEX s.r.o. poskytující služby v oblasti výroby a distribuce ortopedických pomůcek a provozující www.greifinex.cz (dále "my"), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:

Když objednáváte produkty ortopedických pomůcek, zpracováváme pouze potřebné osobní údaje kategorie identifikační a kontaktní (např. jméno, adresa, telefonní číslo), údaje dle měrného listu pro příslušnou zdravotní pomůcku (např. údaje potřebné pro výrobu zdravotní pomůcky, výška, hmotnost,) a případně pokud nejste samoplátce, tak evidujeme a zpracováváme poukazy na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Tyto osobní údaje zpracováváme ze zákonných důvodů, na plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (z důvodu promlčení) a dále po dobu trvání oprávněného zájmu. Neposkytnutí těchto osobních údajů způsobí např. nemožnost plnění smluvních požadavků či nemožnost komunikace s klienty.

U zpracování výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování a organizace nevyužívá veřejné zdroje údajů.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme "přehledný přístup" k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme "jednoduchou formu" těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace naší organizace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování služeb v oblasti distribuce ortopedických pomůcek, výroby ortopedických pomůcek, dále při objednávání a dodání ortopedických pomůcek a v souvisejících činnostech a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním kontaktního formuláře na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či osobní komunikace.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku předáváme Vaší zdravotní pojišťovně spolu s kalkulačním listem Vaší zakázky, v případě, že si objednáte zdravotní pomůcku, kterou sami nevyrábíme, tak předáváme Vaše údaje za účelem nalezení nejvhodnější velikosti a tvaru pomůcky našim dodavatelům, dále data zpracovává externí účetní společnost. Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru ("EHP"). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce "Kontakty".

GREIF-INEX, s.r.o.
Akademická 8
Olomouc  779 00

IČO: 63319853

Kontaktní osoba:
Bc. Monika Klugerová
Tel.: +420 585 233 164

Toggle menu